English version

 专业范围                                                          联系我们      律师简介                            

国际商务及中美商务:

了解中美之间的法律和文化差异对在美国投资或交易的中国人不可或缺。我们有中美两国法律背景。我们的专业服务为您提供成功的桥梁。 


  •  选择合适的商业实体形式,在美国或中国建立商业实体;
  •  商业合作伙伴的背景资信调查;
  •  协助中资公司有关反倾销业务;
  •  草拟及谈判各种投资及商业合同;
  •  美国或中国法律的合法性审查;
  •  知识产权许可、转让及保护;及
  •  美国商务和投资移民。